இந்தியாவில் உள்ள நாட்டு மாடு இனங்களின் வகைகள்..!

Types of Cow Breeds in Tamil

நாட்டு மாடு வகைகள்..! Types of Cow Breeds in Tamil..!

Types of Cow Breeds in Tamil:- பழங்காலத்தில் காடுகளில் இயற்கையாக மேய்ந்து, திரிந்து இனப்பெருக்கம் செய்து, தன்னிச்சையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காட்டின விலங்கான ‘காட்டுமாடுகளை’ நமது முன்னோர்கள் வீட்டு பிராணிகளாக்கினர். நம் முன்னோர்கள்  மாடுகளை பாலுக்காகமட்டும் பயன்படுத்தாமல்… உழவு, பாரம் இழுத்தல், போக்குவரத்து என பல வகையிலும் உதவும் என்பதற்காக தன்னுடன் சேர்த்துக் கொண்ட விலங்குகளில் ஒன்று தான் மாடு!

கன்னியாகுமரி தொடங்கி, காஷ்மீர் வரை பல்வேறு பெயர்களில் வகைவகையான இன மாடுகள் இருக்கின்றன. அதை வகையில் நாட்டு மாடு வகைகள் (Nattu madu name vagaigal) சிலவற்றை இங்கு நாம் தெரிந்து கொள்ளலாமா.

கறவை மாடுகளுக்கான அனைத்து நோய்க்கும் மூலிகை மருத்துவம்..!

இந்தியாவில் உள்ள நாட்டு மாடு இனங்களின் வகைகள் / Nattu Madu Vagaigal:-

நாட்டு மாடு வகைகள்..! Types of Cow Breeds in Tamil..!
1அத்தக்கருப்பன்
2அழுக்குமறையன்
3அணறிகாலன்
4ஆளைவெறிச்சான்
5ஆனைச்சொறியன்
6கட்டைக்காளை
7கருமறையான்
8கட்டைக்காரி
9கட்டுக்கொம்பன்
10கட்டைவால் கூளை
11கருமறைக்காளை
12கண்ணன் மயிலை
13கத்திக்கொம்பன்
14கள்ளக்காடன்
15கள்ளக்காளை
16கட்டைக்கொம்பன்
17கருங்கூழை
18கழற்வாய்வெறியன்
19கழற்சிக்கண்ணன்
20கருப்பன்
21காரிக்காளை
22காற்சிலம்பன்
23காராம்பசு
24குட்டைசெவியன்
25குண்டுக்கண்ணன்
26குட்டைநரம்பன்
27குத்துக்குளம்பன்
28குட்டை செவியன்
29குள்ளச்சிவப்பன்
30கூழைவாலன்
31கூடுகொம்பன்
32கூழைசிவலை
33கொட்டைப்பாக்கன்
34கொண்டைத்தலையன்
35ஏரிச்சுழியன்
36ஏறுவாலன்
37நாரைக்கழுத்தன்
38நெட்டைக்கொம்பன்
39நெட்டைக்காலன்
40படப்பு பிடுங்கி
41படலைக் கொம்பன்
42பட்டிக்காளை
43பனங்காய் மயிலை
44பசுங்கழுத்தான்
45பால்வெள்ளை
46பொட்டைக்கண்ணன்
47பொங்குவாயன்
48போருக்காளை
49மட்டைக் கொலம்பன்
50மஞ்சள் வாலன்
51மறைச்சிவலை
52மஞ்சலி வாலன்
53 மஞ்ச மயிலை
54மயிலை
55மேகவண்ணன்
56முறிகொம்பன்
57முட்டிக்காலன்
58முரிகாளை
59சங்குவண்ணன்
60செம்மறைக்காளை
61செவலை எருது
62செம்ம(ப)றையன்
63செந்தாழைவயிரன்
64சொறியன்
65தளப்பன்
66தல்லயன் காளை
67 தறிகொம்பன்
68துடைசேர்கூழை
69தூங்கச்செழியன்
70வட்டப்புல்லை
71வட்டச்செவியன்
72வளைக்கொம்பன்
73வள்ளிக் கொம்பன்
74வர்ணக்காளை
75வட்டக்கரியன்
76வெள்ளைக்காளை
77வெள்ளைக்குடும்பன்
78வெள்ளைக்கண்ணன்
79வெள்ளைப்போரான்
80மயிலைக்காளை
81வெள்ளை
82கழுத்திகாபிள்ளை
83கருக்காமயிலை
84பணங்காரி
85சந்தனப்பிள்ளை
86சர்ச்சி
87சிந்துமாடு
88செம்பூத்துக்காரி
89செவலமாடு
90நாட்டுமாடு
91எருமைமாடு
92காரிமாடு

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>Tamil Tech News