கடலுக்கு வேறு பெயர் என்ன? | Kadal Veru Peyargal

sea names in tamil

கடலுக்கு வேறு பெயர் என்ன? | Sea Names in Tamil

இந்த பூமிப்பரப்பின் மிகப்பெரிய பரப்பாக கொண்டிருக்கும் பொருள் கடல். கடலின் ஆழத்தை யாராலும் அளக்க முடியாது. இந்த கடலிலும் பலவகையான உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. பொதுவாக இந்த கடலுக்கு வேறு பெயர்கள் இருக்கிறதா என்று யாரிடமாவது கேட்டால் சிலர் கடலின் வேறு பெயர்களை கூறுவார்கள்.. இருப்பினும் பலருக்கு தெரியாது.. கடலுக்கு கடல் தான் பெயர் என்று சொல்வார்கள். கடல் என்னும் ஒரு பொருளுக்கு நம் மொழியில் வழங்கப்பட்ட சொற்கள் பலவகை இருக்கின்றன. தங்களுக்கு அதைப்பற்றி தெரியாது என்றால் இந்தப் பதிவை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கடல் மாற்று சொல்:

அடங்காவாரிதி அத்தி
அபாம்பதி அம்பரம்
அம்புதி அம்புநிதி
அம்புவி அம்போதி
அரலை அரி
அருணவம் கார்கால
மாயக்கடல் அலை
அலைநீர் அலைவாய்
அவாரபாரம் அழுவம்
அளக்கர் அன்னவம்

கடல் வேறு பெயர்கள்:

ஆர்கலி ஆலம்
ஆழம் ஆழி
இரத்தினகருப்பம் இரத்தினாகரம்
உததி உந்தி
உரகடல் உரவுநீர்
உலாவுநீர் உவரி
உவா ஊர்திரைநீர்
எற்றுந்திரை ஓதம்
ஓதவனம் ஓலம்
கடல் கடும்புனல்
கயம் கலி
கழி கார்கோள்
கார்மலி கார்வலயம்
கிடங்கர் கிருபீடபாலம்
கூபாரம் சகரநீர்
சசி சமுத்திரம்

கடல் மாற்று சொல் என்ன?

சலநிதி சலராசி
சாகரம் சிந்து
சிந்துவாரம் சூழி
தரங்கம் தவிசம்
திமிகோடம் திரை
துனிநாதம் தெண்டிரை
தேனம் தொன்னீர்
தோயதி தோயம்
தோழம் நதாதிபதி
நதிபதி நதீனம்
நரலை நாமநீர்
நித்தியம் நீரதி
நீரநிதி நீராழி
நீர் நெடுநீர்
நெடுங்கடல் நேமி
பயோததி பயோதி

கடல் வேறு பெயர்கள்:

பயோநிதி பரவை
பரு பாராவாரம்
பாழி புணரி
பெருங்கடல் பெருநீர்
பெருவனம் பேரு
பௌவம் மகரசலம்
மகரநீர் மகராங்கம்
மகரி மகாகச்சம்
மகாசயம் மகான்னவம்
கதிரவன் வேறு பெயர்கள்
இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> பெயர்கள் தமிழ்