ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் வினா விடை | Samacheer Kalvi 7th Science Solutions Term 1 Chapter 1 Alavidugal

Advertisement

ஏழாம் வகுப்பு அளவீட்டியல் வினா விடை | 7th Std Science Book Back Answers Tamil Medium 

வாசகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்பதிவில் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் 7th Std Science Book Back Answers Tamil Medium தொகுத்து கொடுத்துள்ளோம். அறிவியல் வினா விடை பள்ளி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு புத்தகத்தில் உள்ள வினாக்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக நாங்கள் எங்களுடைய பொதுநலம்.காம் பதிவில் ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் உள்ள புத்தக வினா விடைகளை பதிவிட்டு வருகிறோம். அந்த வகையில் நாம் இந்த பதிவில் ஏழாம் வகுப்பு (7th std Science Book Back Answers Tamil) அறிவியல் புத்தகத்தில் அளவீட்டியல் பாடத்தில் உள்ள வினா விடைகளை படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

அளவீட்டியல் ஏழாம் வகுப்பு மதிப்பீடு (ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் வினா விடை:

சரியான விடையைத் தேர்வு செய்யவும்:

1. பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு?

அ) நிறை
ஆ) நேரம்
இ) பரப்பு
ஈ) நீளம்

விடை : பரப்பு

2. பின்வருவனவற்றுள் எது சரி?

அ) 1L = 1cc
ஆ) 1L = 10cc
இ) 1L = 100cc
ஈ) 1L = 1000cc

விடை : 1L = 1000 cc

3. அடர்த்தியின் SI அலகு

அ) கிகி/மீ2
ஆ) கிகி/மீ3
இ) கிகி/மீ
ஈ) கி/மீ3

விடை : கிகி / மீ3

4. சம நிறையுள்ள இரு கோளங்களின் கனஅளவுகளின் விகிதம் 2:1 எனில், அவற்றின் அடர்த்தியின் விகிதம்

அ) 1:2
ஆ) 2:1
இ) 4:1
ஈ) 1:4

விடை : 1:2

5. ஒளி ஆண்டு என்பது எதன் அலகு?

அ) தொலைவு
ஆ) நேரம்
இ) அடர்த்தி
ஈ) நீளம் மற்றும் நேரம்

விடை : தொலைவுகோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக – Samacheer Kalvi 7th Science Guide Term 1 Chapter 1 in Tamil

1. ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருட்களின் பருமனை அளக்க ___________ விதி பயன்படுகிறது

விடை :ஆர்க்கிமிடிஸ்

2. ஒரு கன மீட்டர் என்பது ___________ கன சென்டிமீட்டர்.

விடை : 1,00,000

3. பாதரசத்தின் அடர்த்தி ___________

விடை : 13,600 கிகி / மீ3

4. ஒரு வானியல் அலகு என்பது ___________

விடை : 149.6 மில்லியன் கிமீ = 149.6 × 106 கிமீ = 1.496 × 1011 மீ.

5. ஓர் இலையின் பரப்பை _________ பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.

விடை : வரைபடத்தாளைபின்வரும் கூற்றுகள் சரியா தவறா எனக் கூறுக (samacheer kalvi 7th science book back answers

1. ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பே அதன் கனஅளவு எனப்படும்.

விடை : சரி

2. திரவங்களின் கன அளவை அளவிடும் முகவை மூலம் அளக்கலாம்.

விடை : சரி

3. நீர் மண்ணெண்ணெயை விட அடர்த்தி அதிகம் கொண்டது.

விடை : சரி

4. இரும்பு குண்டு பாதரசத்தில் மிதக்கும்.

விடை : சரி

5. ஓரலகு பருமனில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட பொருள் அடர்த்தி அதிகம் கொண்டப் பொருள் எனப்படும்.

விடை : தவறுபொருத்துக – Samacheer Kalvi 7th Science Solutions Term 1 Chapter 1 Alavidugal:

1. பரப்பு ஓளி ஆண்டு
2. தொலைவு மீ3
3. அடர்த்தி மீ2
4. கன அளவு கிகி
5. நிறை கிகி / மீ3

 

விடை :

1. பரப்பு மீ2
2. தொலைவு ஒளி ஆண்டு
3. அடர்த்தி கிகி / மீ3
4. கன அளவு மீ3
5. நிறை கிகி

பொருத்துக- Chapter 1 அளவீட்டியல்:

1. பரப்பு கிகி / மீ3
2. நீளம் அளவிடும் முகவை
3. அடர்த்தி பொருளின் அளவு
4. கன அளவு கயறு
5. நிறை தள வடிவ பொருள்

 

விடை :

1. பரப்பு தள வடிவ பொருள்
2. நீளம் கயிறு
3. அடர்த்தி கிகி / மீ
4. கன அளவு அளவிடும் முகவை
5. நிறை பொருளின் அளவு

 பின்வருவனவற்றை சரியான வரிசையில் எழுதவும்:

1. 1 L, 100 cc, 10 L, 10 cc

விடை : 10 cc, 100 cc, 10 L

2. தாமிரம், அலுமினியம், தங்கம், இரும்பு

விடை : அலுமினியம், இரும்பு, தாமிரம், தங்கம்ஒப்புமையைக் கொண்டு நிரப்புக – 7th Std Science Book Back Answers Tamil Medium:

1. பரப்பு : மீ2 : கன அளவு :____________

விடை : கன மீட்டர் (அ) மீ3

2. திரவம் : லிட்டர் : திடப்பொருள் :_____________

விடை : கிலோகிராம்

3. நீர் : மண்ணெண்ணெய் : ____________ : அலுமினியம்

விடை : இரும்புகூற்று-காரணம் வகைக் கேள்விகள். உங்களது விடையைப் பின்வருமாறு தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

 1. கூற்றும் காரணமும் சரி மற்றும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.
 2. கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமில்லை.
 3. கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
 4. கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி.

1. கூற்று : கல்லின் கன அளவை அளவிடும் முகவை மூலம் அளக்கலாம்.

காரணம் : கல் ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய பொருள்.

விடை : கூற்றும் காரணமும் சரி மற்றும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.

2. கூற்று : மரக்கட்டை நீரில் மிதக்கும்.

காரணம் : நீர் ஒரு ஒளி ஊடுருவும் திரவம்.

விடை : கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.

3. கூற்று : ஒர் இரும்பு குண்டு நீரில் மூழ்கும்.

காரணம் : நீர் இரும்பைவிட அடர்த்தி அதிகமுடையது.

விடை : கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.ஓரிரு வார்த்தைகளில் விடையளி – ஏழாம் வகுப்பு அளவீட்டியல் வினா விடை:

1. ஒரு சில வழி அளவுகளைக் கூறுக.

 • பரப்பு
 • கனவஅளவு
 • வேகம்
 • நீளம்
 • நிறை
 • நேரம்
 • வெப்பநிலை
 • மின்னோட்டம்
 • பொருளின் அளவு
 • ஒளிச்செறிவு

2. ஓர் ஒளி ஆண்டின் மதிப்பைத் தருக.

ஒளி ஆண்டு = 9.46×1015 மீ

3. ஓர் உருளையின் கனஅளவைக் காணும் சூத்திரத்தை எழுதுக.

உருளையின் கனஅளவு = π × r2 × உயரம்

4. பொருட்களின் அடர்த்திக்கான வாய்ப்பாட்டைத் தருக.

அடர்த்தி (D) = நிறை (M) / பருமன் (V)

5. எந்த திரவத்தில் இரும்பு மூழ்கும்?

நீரில் இரும்பு மூழ்கும்

6. வானியல் பொருள்களின் தொலைவைக் காண உதவும் அலகுகளைக் கூறுக.

 • வானியல் அலகு
 • ஒளியாண்டு

7. தங்கத்தின் அடர்த்தி எவ்வளவு?

19,300 கிகி / மீ3ஓரிரு வாக்கியங்களில் விடையளி – 7th Std Science Term 1 Solution | Lesson.1 அளவீட்டியல்:

1. வழி அளவுகள் என்றால் என்ன?

அடிப்படை அளவுகளைப் பெருக்கியோ அல்லது வகுத்தோ பெறப்படும் அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்படும்.

எ.கா : பரப்பு , கனஅளவு

2. ஓரு திரவத்தின் கன அளவையும் ஒரு கலனின் கொள்ளளவையும் வேறுபடுத்துக.

திரவத்தின் கன அளவு கலனின் கொள்ளளவு
திரவத்தின் கன அளவு என்பது அது கலனில் நிரப்பும் அளவைக் குறிக்கிறது என்பதே ஆகும். ஒரு கொள்கலனில் ஊற்றக்கூடிய அதிகபட்ச திரவத்தின் பருமனே கொள்ளவு ஆகும்.

 

3. பொருட்களின் அடர்த்தியை வரையறு.

ஒரு பொருளின் அடர்த்தி என்பது அதன் ஓரலகு பருமனில் (1 மீ3) அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறைக்குச் சமம் ஆகும்.

அடர்த்தி (D) = நிறை (M) / பருமன் (V)

4. ஓர் ஒளி ஆண்டு என்றால் என்ன?

ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஓர் ஆண்டில் கடக்கும் தொலைவே ஆகும்.

1 ஒளி ஆண்டு = 9.46×1015 மீ.

5. ஒரு வானியல் அலகு வரையறு.

ஒரு வானியல் அலகு என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள சராசரித் தொலைவு ஆகும்.

1 வானியல் அலகு = 149.6×106 கிமீ = 1.496×1011 மீ.விரிவாக விடையளி – ஏழாம் வகுப்பு அளவீட்டியல் வினா விடை:

 1. ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பை ஒரு வரைபடத்தாளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடும் முறையை விவரி
 • உன் வீட்டின் அருகில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு மரத்திலிருந்து ஓர் இலையை எடுத்துக் கொள்க.
 • அந்த இலையை ஒரு வரைபடத் தாளின் மீது வைத்து அதன் எல்லைக் கோடுகளை
 • ஒரு பென்சில்லைக் கொண்டு வரைந்து கொள்க.
  இலையை நீக்கினால் அதன் எல்லைக் கோட்டை வரைபடத்தாளின் மீது காணலாம்.

ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருளின் பரப்பு :

 • இப்போது இலையின் எல்லைக் கோட்டுக்குள் அமைந்த முழு சதுரங்களை எண்ணிக் கொள்க. இந்த எண்ணிக்கைளை M எனக்
 • பிறகு பாதி அளவு பரப்பிற்கு மேல் உள்ள சதுரங்களை எண்ணிக் கொள்க. இந்த எண்ணிக்கையை N எனக் கொள்க.
 • அடுத்து பாதி அளவு பரப்புள்ள சதுரங்களை எண்ணிக் கொள்க. இந்த எண்ணிக்கையை A எனக் கொள்க.
 • இறுதியாக பாதி அளவு பரப்பிற்குக் கீழ் உள்ள சதுரங்களை எண்ணிக் கொள்க. இந்த எண்ணிக்கையை Q எனக் கொள்க
 • M = 51செ.மீ
  N = 11 செ.மீ
  P = 8 செ.மீ
  Q =  9 செ.மீ.
 • இலையின் தோராயமான பரப்பு
  = M+(34) N + (12) P+ (14) Q சதுர. செ.மீ.
  = 51 + (0.75) 11 + (0.5) 8 + (0.25) 9
  = 51 + 8.25 + 4 + 2.25
  = 65.5மீ2
  இலையின் பரப்பு = 65.5மீ2

2. ஒரு கல்லின் அடர்த்தியை ஒரு அளவிடும் முகவை மூலம் எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

 • ஒரு அளவிடும் குவளையை எடுத்து அதில் சிறிது நீரை ஊற்றவும்.
 • நீரின் கன அளவினை அளவிடும் குவளையின் அளவீட்டிலிருந்து குறித்துக் கொள்ளவும். அதனை V எனக்குறிக்கவும்.
 • இப்போது ஒரு சிறிய கல்லை எடுத்துக் கொண்டு அதை ஒரு நூலினால் கட்டவும்.
  நூலைப் பிடித்துக் கொண்டு கல்லை நீரினுள் மூழ்கச் செய்யும். இவ்வாறு மூழ்கச் செய்யும் போது கல் குவளையின் சுவர்களில் தொடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
 • தற்போது குவளையில் நீரின் மட்டம் : உயர்ந்து இருக்கும்.
 • நீரின் கன அளவினை அளவிடும் குவளையின் அளவீட்டிலிருந்து குறித்துக் கொள்ளவும்.
 • அதனை V2 எனக் குறிக்கவும்.
 • கல்லின் கனஅளவு அதிகரித்துள்ள நீரின் கன அளவிற்குச் சமம்.
 • V1 = 30மீ’, V2 = 40 மீ3
 • கல்லின் கனஅளவு = V2 – V1
 • = 40 – 30 = 10 மீ3

7th std science book back answers tamil medium

இது போன்ற கல்வி சார்ந்த தகவல்களை தெரிந்துகொள்ள இந்த கிளிக் செய்யுங்கள் கல்வி
Advertisement