தாவர செல் வரைபடம் | Thavara Cell Image in Tamil

Thavara Cell Image in Tamil

தாவர செல் வரைபடம்

ஹாய் பிரண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைய பதிவில் தாவரவியல் பாடத்தில் வரும் தாவர செல் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். பள்ளி கற்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் TNPSC போன்ற பொது தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சரி வாங்க தாவர செல் என்றால் என்ன? மற்றும் தாவர செல் வரைபடம் பற்றி இப்பதிவில் நாம் படித்தறியலாம்.

தாவர செல் என்றால் என்ன?

ஒரு செல் ஒரு சிறிய அமைப்பு, இது கண்கள் கண்களால் காண முடியாதது. ஒரு சவ்வு சுற்றியுள்ள செல்கள், பொதுவாக செல் சவ்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. உயிரணு சவ்வுகளின் செயல்பாடு அதன் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து உயிரைப் பாதுகாப்பதாகும்.

தாவர செல் விலங்கு செல் வரைபடம் – Thavara Cell Image in Tamil:

Thavara Cell Image in Tamil

தாவர செல்:

தாவர செல்கள் யூகார்யோடிக் செல்கள் ஆகும், இவை மற்ற யூகாரியோடிக் உயிரிகளின் உயிரணுக்களின் பல முக்கிய அம்சங்களில் வேறுபடுகின்றன. இந்த தனித்துவமான அம்சங்களை கீழ் காண்போம்.

செல் சுவர்:

இது செல்கள், கிளைகோப்ரோடின்கள், லிக்னைன், பெக்டின் மற்றும் ஹெமிசீலூலோஸ் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும் கடுமையான அடுக்கு ஆகும். இது செல் சவ்வுக்கு வெளியே அமைந்துள்ளது. இதில் புரோட்டீன், பாலிசாக்கரைடுகள் மற்றும் செல்லுலோஸ் ஆகியவை அடங்கும். செல் சுவரின் முதன்மை செயல்பாடு, உயிரணுக்கு கட்டமைப்பு ஆதரவைப் பாதுகாத்து வழங்குவதாகும். இயந்திர அழுத்தம் மற்றும் பிற தொற்றுக்களுக்கு எதிராக செல் பாதுகாப்பதில் தாவர செல்கள் உள்ளன.

செல் சுவரின் உருவாக்கம் நுண்ணுயிரிகளால் வழிநடத்தப்படுகிறது. இது மூன்று அடுக்குகளை முதன்மை, இரண்டாம் மற்றும் நடுத்தர லேமெல்லா கொண்டுள்ளது. முதன்மை உயிரணு சுவர் என்சைம்களால் செருகப்பட்ட செல்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது.

செல் மென்படலம்:

இது புரதம் மற்றும் கொழுப்பின் ஒரு மெல்லிய அடுக்கைக் கொண்ட செல்கள் சுவரில் உள்ள அரை-ஊடுருவக்கூடிய சவ்வு. செல் உள்ள குறிப்பிட்ட பொருட்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் ஒழுங்குபடுத்துவதில் செல் சவ்வு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளது.

நியூக்ளியஸ்:

இது ஒரு சவ்வு-கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு. டி.என்.ஏ அல்லது செல் பிரிவு, வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய டி.என்.ஏ அல்லது பரம்பரையியல் பொருட்களை சேமித்து வைக்க ஒரு கருவின் முக்கிய செயல்பாடு ஆகும்.

நுண்ணுயிரி:

இது செலின் புரத-உற்பத்தி கட்டமைப்புகள் மற்றும் ரைபோசோம்கள் தயாரிக்கிறது.

நியூக்ளியோபோரே:

புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளியிக் அமிலங்களை அனுமதிக்கும் அணுக்கரு மென்படலம், நியூக்ளியோபோல் என்று அழைக்கப்படும் துளைகளுடன் துளைக்கப்படுகிறது.

உருமணிகள்:

அவர்கள் சொந்த டிஎன்ஏ கொண்டிருக்கும் சவ்வு-கட்டுப்பாட்டு தொகுதிகள் உள்ளன. அவை ஒளிச்சேர்க்கைகளை சேகரிக்கவும், ஒளிச்சேர்க்கை செயல்முறையை முன்னெடுக்கவும், செல்லுலார் கட்டுமானத் தொகுதிகள் தேவைப்படும் பல மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பிலும் அவசியம். முக்கிய வகைகளில் சில, அவற்றின் செயல்பாடுகளும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

வெண்கணிகம்:

அவை தாவரங்களின் அல்லாத ஒளிச்சேர்க்கை திசுக்களில் காணப்படுகின்றன. அவை புரோட்டீன், லிப்பிட் மற்றும் ஸ்டார்ச் ஆகியவற்றை சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன.

விலங்கு உயிரணு:

உயிர் அடிப்படை அலகு ஆகும். கிரகத்தில் பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் ஒரே சீரான (ஒற்றை செல்) (அல்லது) மல்லிகுலர் (பல செல்கள்) இயற்றப்படுகின்றன. ஒரு மில்லிமீட்டர் முதல் மைக்ரோன் வரை அதன் அளவுகளில் செல்கள் வரையப்படுகின்றன, பொதுவாக அவை வடிவங்களில் வேறுபடுகின்றன. சில செல்கள் பிளாட், ஓவல், வால், வளைந்த கோளங்கள், செவ்வக, செவ்வக வடிவங்கள் மற்றும் பல்வேறு வடிவங்கள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலான உயிரணுக்கள் அளவுள்ள நுண்ணோக்கி மற்றும் நுண்ணோக்கின் கீழ் மட்டுமே காணப்படுகின்றன.

சில செல்கள் மிக நீண்ட மற்றும் பெரியவை. எடுத்துக்காட்டாக, மனித உடலில் உள்ள ஒரு நரம்பானது சுமார் 100 மைக்ரான் அல்லது 1 மீட்டர் நீளமுள்ளதாகும், மேலும் தீக்கோழி முட்டை 14-15 செ.மீ நீளமும், 12-13 செ.மீ அகலமும் கொண்ட மிகப்பெரிய கலமாகும்.

ஒரு செறிவூட்டப்பட்ட கருவி கொண்ட கருவி உயிரணு உயிரணுக்கள் கருவின் உள்ளே இருக்கும் டி.என்.ஏ யின் முன்னிலையில் உள்ளது. அவை ஒழுங்காக செயல்படுவதற்கு செல் தேவையான குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்தும் பிற உறுப்புகளும் செல்லுலார் கட்டமைப்புகளும் ஆகும்.

விலங்கு உயிரணு செடியைவிட சிறியதாக உள்ளது, இது அவற்றின் அளவுகள் மாறுபடும் மற்றும் வடிவத்தில் ஒழுங்கற்றதாக உள்ளது. பின்வரும் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது:

செல் மெம்பிரேன்:

புரதம் மற்றும் கலத்தைச் சுற்றியுள்ள கொழுப்புகளின் மெல்லிய அரைக்கமுடியாத சவ்வு அடுக்கு. இது கலத்தை ஒன்றாகச் சேர்த்து உதவுகிறது மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேற்றங்களை செல்க்குள் அனுமதிக்கிறது.

அணு மெம்பிரேன்:

இது கருவை சுற்றியுள்ள இரட்டை சவ்வு.

நியூக்ளியஸ்:

நியூக்ளியோலஸ் உள்ளிட்ட பல உயிரினங்களைக் கொண்ட ஒரு விண்மீன் அமைப்பு. இது டி.என்.ஏ மற்றும் பிற செல்வத்தின் பரம்பரையான தகவலைக் கொண்டுள்ளது.

சென்ட்ரோசோம்:

இது ஒரு தடிமனான மையம் மற்றும் குழாய்களை கதிர்வீச்சு கொண்ட மையக்கருவுக்கு அருகே காணப்படும் சிறிய கருவி. Microtubules உற்பத்தி எங்கே சென்ட்ரோசோம் உள்ளன.

லைசோசோம்:

அவர்கள் செரிமானம், வெளியேற்றும் மற்றும் செல் புதுப்பித்தல் செயல்பாட்டில் உதவும் செரிமான நொதிகள் கொண்ட ஒரு சவ்வு சூழப்பட்ட சுற்று அமைப்பு.

சைட்டோபிளாஸ்:

ஜீல் போன்ற இரட்டை சவ்வு உறுப்புகள் உயிரணுக் கருவுக்கு வெளியில் காணப்படுகின்றன.

கோல்ஜி உடல்கள்:

ஒரு பிளாட் மென்மையான அடுக்கு, சாகு போன்ற உறுப்பு மையம் அருகே அமைந்துள்ளது மற்றும் உற்பத்தி, சேமிப்பதில், சேகரித்து, செல் முழுவதும் துகள்கள் சேகரிக்கும்.

மிடோகோண்டிரியோன்:

அவை ஒரு இரட்டை சவ்வு கொண்ட ராட்-வடிவ உறுப்புகளுடன் கோள வடிவமாக இருக்கின்றன. ஆற்றலை வெளியிடுவதில் அவை ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளதால் அவை ஒரு கலத்தின் அதிகார மையமாக இருக்கின்றன

ரைபோசோம்:

அவர்கள் ஆர்.என்.ஏ-நிறைந்த சைட்டோபிளாஸ்மிக் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்ட சிறிய தொகுதிகள் மற்றும் அவை புரோட்டீன் தொகுப்புகளின் தளங்களாகும்.

வெற்றிடம்:

நீர், உணவு, கழிவுகள் முதலியவற்றை பராமரிப்பது மற்றும் பராமரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு கலத்தின் உள்ளே ஒரு மென்படல-கட்டுப்பட்ட அமைப்பு.

நியூக்ளியோபோரே:

அவை நியூக்ளியிக் அமிலங்கள் மற்றும் புரோட்டான்களின் இயக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அணுக்கரு மென்படலத்தில் இருக்கும் சிறிய துளைகள் ஆகும்.

இதுபோன்று பொது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> GK  in Tamil