தமிழ் காலண்டர் 2023 முகூர்த்த நாட்கள் | Tamil Suba Muhurtham 2023

tamil muhurtham 2023

தமிழ் காலண்டர் 2023 முகூர்த்த நாட்கள் | Tamil Muhurtham 2023

Tamil Muhurtham 2023:- திருமணம் என்பது ஆயிரம் காலத்து பயிர்.. இதன் காரணமாகவே நம் வீடு பெரியவர்கள் இருமனம் இணைய திருமணம் நிகழ்வினை நடத்துவதற்கு முன் இருவருடைய ஜாதகம் ஒத்து போகிறதா என்பதை முதலில் பார்ப்பார்கள். அதன் பிறகு நாள் பார்த்து, நட்சத்திரம் பார்த்து இருவருடைய திருமணத்தையும் நல்ல சுபமுகூர்த்த நாட்களில் நடத்தி வைப்பார்கள். ஆகவே இந்த பதிவில் 2023 ஆண்டில் தமிழ் மாதத்தில் வரக்கூடிய சுபமுகூர்த்த நாட்களை கீழ் அட்டவணையில் பதிவு செய்துள்ளோம். அவற்றில் தாங்கள் எந்த மாதத்தில் திருமண விழாவினை நடத்த போகிறீர்களோ அந்த தமிழ் மாதத்திற்கான சுப முகூர்த்த நாட்களை தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள்.

தை மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:

தை மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023 கிழமை  முகூர்த்தம்
18.01.2023 (தை – 04) புதன்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
20.01.2023 (தை – 06) வெள்ளிக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
23.01.2023 (தை – 09)
திங்கட்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
26.01.2023 (தை – 12)
வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
27.01.2023 (தை – 13) வெள்ளிக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
01.02.2023 (தை – 18) புதன்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
03.02.2023 (தை – 20) வெள்ளிக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
10.02.2023 (தை – 27) வெள்ளிக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
12.02.2023 (தை – 29) ஞாயிற்றுக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்

மாசி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:

மாசி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023 கிழமை  முகூர்த்தம்
16.02.2023 (மாசி – 04) ஞாயிற்றுக்கிழமை தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
19.02.2023 (மாசி – 07) திங்கட்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
23.02.2023 (மாசி – 11) வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
03.03.2023 (மாசி – 19) ஞாயிற்றுக்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்
09.03.2023 (மாசி – 25) வியாழக்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
10.03.2023 (மாசி – 26) வெள்ளிக்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
13.03.2023 (மாசி – 29) திங்கட்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்

பங்குனி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:-

பங்குனி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023 கிழமை முகூர்த்தம்
17.03.2023 (பங்குனி – 03) வெள்ளிக்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
23.03.2023 (பங்குனி – 09) வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
27.03.2023 (பங்குனி – 13) திங்கட்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
10.04.2023 (பங்குனி – 27) திங்கட்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்

சித்திரை மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:

சித்திரை மாத முகூர்த்த நாட்கள் கிழமை முகூர்த்தம்
16.04.2023 (சித்திரை – 03) ஞாயிற்றுக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
23.04.2023 (சித்திரை – 10) ஞாயிற்றுக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
24.04.2023 (சித்திரை – 11) திங்கட்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
26.04.2023 (சித்திரை – 13) புதன்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்
27.05.2023 (சித்திரை – 14) வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
04.06.2023 (சித்திரை – 21) வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
11.06.2023 (சித்திரை – 28) வியாழக்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
14.06.2023 (சித்திரை – 31) ஞாயிற்றுக்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்

வைகாசி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:-

வைகாசி 2023 முகூர்த்த நாட்கள் கிழமை முகூர்த்தம்
22.06.2023 (வைகாசி -08) திங்கட்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
24.06.2023 (வைகாசி -10) புதன்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்
25.06.2023 (வைகாசி -11) வியாழக்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்
01.07.2023 (வைகாசி -18)
வியாழக்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்
05.07.2023 (வைகாசி -22)
திங்கட்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
07.07.2023 (வைகாசி -24)
புதன்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
08.07.2023 (வைகாசி – 25)
வியாழக்கிழமை தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
09.07.2023 (வைகாசி – 26) வெள்ளிக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்

ஆனி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:-

ஆனி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023 கிழமை முகூர்த்தம்
28.07.2023 (ஆனி – 13) புதன்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
29.07.2023 (ஆனி – 14) வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்

ஆவணி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:-

ஆவணி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023 கிழமை சுபமுகூர்த்தம்
20.08.2023 (ஆவணி – 03) ஞாயிற்றுக்கிழமை வளர்பிறை  முகூர்த்தம்
21.08.2023 (ஆவணி – 04) திங்கட்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்
03.09.2023 (ஆவணி – 17) ஞாயிற்றுக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
10.09.2023 (ஆவணி – 24) ஞாயிற்றுக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
11.09.2023 (ஆவணி – 25) திங்கட்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
13.09.2023 (ஆவணி – 27) புதன்கிழமை  தேய்பிறை  முகூர்த்தம்
17.09.2023 (ஆவணி – 31)
ஞாயிற்றுக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
07.09.2023 (ஆவணி – 22)
புதன்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்

ஐப்பசி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:-

ஐப்பசி மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023 கிழமை சுபமுகூர்த்தம்
18.10.2023 (ஐப்பசி – 01) புதன்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
20.10.2023 ( ஐப்பசி – 03) வெள்ளிக்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்
25.10.2023 (ஐப்பசி – 08) புதன்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
27.10.2023 (ஐப்பசி – 10) வெள்ளிக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
01.11.2023 (ஐப்பசி – 15) புதன்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
10.11.2023 (ஐப்பசி – 24) வெள்ளிக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
12.11.2023 (ஐப்பசி – 26) ஞாயிற்றுக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
16.11.2023 (ஐப்பசி – 30) வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்

கார்த்திகை மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023:-

கார்த்திகை மாத முகூர்த்த நாட்கள் 2023 கிழமை முகூர்த்தம்
19.11.2023 (கார்த்திகை – 03) ஞாயிற்றுக்கிழமை வளர்பிறை முகூர்த்தம்
23.11.2023 (கார்த்திகை – 07) வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்
24.11.2023 (கார்த்திகை – 08) வெள்ளிக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
29.11.2023 (கார்த்திகை – 13) புதன்கிழமை தேய்பிறை முகூர்த்தம்
01.12.2023 (கார்த்திகை – 15) வெள்ளிக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
07.12.2023 (கார்த்திகை – 21) வியாழக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
08.12.2023 (கார்த்திகை – 22) வெள்ளிக்கிழமை  தேய்பிறை முகூர்த்தம்
10.12.2023 (கார்த்திகை – 24) ஞாயிற்றுக்கிழமை தேய்பிறை முகூர்த்தம்
14.12.2023 (கார்த்திகை – 28)
வியாழக்கிழமை  வளர்பிறை முகூர்த்தம்

 

newதிருமண சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2023

 

இது போன்று ஆன்மிக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—> ஆன்மிக தகவல்கள்