தமிழ் எண்கள் | Tamil Engal

Tamil Engal

தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை | Tamil Engal 1 to 100 in Tamil

தமிழ் எண்கள்: தமிழ் எண்கள் என்பது தமிழில் பயன்படுத்தப்படும் எண்களை குறிக்கும். இந்த எண் வடிவங்கள் பிற தமிழ் எழுத்துக்களின் வடிவங்களை மிகவும் ஒத்து காணப்படும். தமிழ் எண்கள் தற்போது பெரு வழக்கில் இல்லை. உதாரணத்திற்கு, இரண்டாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று என்பது பழங்காலத்து தமிழ் முறையின் படி, ௨௲௪௱௫௰௩ என எழுதப்பட்டது. அதாவது, இரண்டு-ஆயிரம்-நான்கு-நூறு-ஐந்து-பத்து-மூன்று (௨-௲-௪-௱-௫-௰-௩) தற்போது உள்ள புதிய முறைப்படி, இவ்வெண் ௨௪௫௩ என எழுதப்படுகிறது. அந்த வகையில் 1 முதல் 100 வரை உள்ள தமிழ் எண்களை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்..!

தமிழ் எழுத்துக்கள் அட்டவணை

தமிழ் எண்கள் அறிவோம்:

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
0சுழியம் 
1ஒன்று 
2இரண்டு 
3மூன்று 
4நான்கு 
5ஐந்து 
6ஆறு 
7ஏழு 
8எட்டு 
9ஒன்பது 
10பத்து ௧௦

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
11பதினொன்று௧௧
12பன்னிரண்டு௧௨
13பதின்மூன்று௧௩
14பதினான்கு௧௪
15பதினைந்து௧௫
16பதினாறு௧௬
17பதினேழு௧௭
18பதினெட்டு ௧௮
19பத்தொன்பது௧௯
20இருபது௨௦

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
21இருபத்தி ஒன்று௨௧
22இருபத்தி இரண்டு௨௨
23இருபத்தி மூன்று ௨௩
24இருபத்தி நான்கு௨௪
25இருபத்தி ஐந்து௨௫
26இருபத்தி ஆறு௨௬
27இருபத்தி ஏழு௨௭
28இருபத்தி எட்டு௨௮
29இருபத்தி ஒன்பது ௨௯
30முப்பது ௩௦

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
31முப்பத்தி ஒன்று ௩௧
32முப்பத்தி இரண்டு௩௨
33முப்பத்தி மூன்று௩௩
34முப்பத்தி நான்கு ௩௪
35முப்பத்தி ஐந்து௩௫
36முப்பத்தி ஆறு ௩௬
37முப்பத்தி ஏழு௩௭
38முப்பத்தி எட்டு௩௮
39முப்பத்தி ஒன்பது௩௯
40நாற்பது௪௦

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
41நாற்பத்து ஒன்று௪௧
42நாற்பத்தி இரண்டு௪௨
43நாற்பத்து மூன்று௪௩
44நாற்பத்தி நான்கு௪௪
45நாற்பத்தைந்து௪௫
46நாற்பத்தி ஆறு௪௬
47நாற்பத்தி ஏழு ௪௭
48நாற்பத்தி எட்டு ௪௮
49நாற்பத்தொன்பது௪௯
50ஐம்பது௫௦

 

தூய தமிழ் வார்த்தைகள்

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
51ஐம்பத்தி ஒன்று௫௧
52ஐம்பத்தி இரண்டு ௫௨
53ஐம்பத்தி மூன்று ௫௩
54ஐம்பத்தி நான்கு ௫௪
55ஐம்பத்தி ஐந்து ௫௫
56ஐம்பத்தி ஆறு ௫௬
57ஐம்பத்தி ஏழு ௫௭
58ஐம்பத்தி எட்டு ௫௮
59ஐம்பத்தி ஒன்பது ௫௯
60அறுபது ௬௦

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
61அறுபத்து ஒன்று௬௧
62அறுபத்து இரண்டு ௬௨
63அறுபத்து மூன்று ௬௩
64அறுபத்து நான்கு௬௪
65அறுபத்து ஐந்து ௬௫
66அறுபத்து ஆறு ௬௬
67அறுபத்து ஏழு ௬௭
68அறுபத்து எட்டு ௬௮
69அறுபத்து ஒன்பது ௬௯
70எழுபது ௭௦

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
71எழுபத்து ஒன்று௭௧
72எழுபத்து இரண்டு ௭௨
73எழுபத்து மூன்று ௭௩
74எழுபத்து நான்கு௭௪
75எழுபத்து ஐந்து ௭௫
76எழுபத்து ஆறு ௭௬
77எழுபத்து ஏழு ௭௭
78எழுபத்து எட்டு ௭௮
79எழுபத்து ஒன்பது ௭௯
80எண்பது ௮௦

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
81எண்பத்து ஒன்று௮௧
82எண்பத்து இரண்டு ௮௨
83எண்பத்து மூன்று ௮௩
84எண்பத்து நான்கு௮௪
85எண்பத்து ஐந்து ௮௫
86எண்பத்து ஆறு ௮௬
87எண்பத்து ஏழு ௮௭
88எண்பத்து எட்டு ௮௮
89எண்பத்து ஒன்பது ௮௯
90தொண்ணூறு ௯௦

 

எண்கள் தமிழ் சொல் தமிழ் எண்கள் 
91தொண்ணுற்று ஒன்று௯௧
92தொண்ணுற்று இரண்டு ௯௨
93தொண்ணுற்று மூன்று ௯௩
94தொண்ணுற்று நான்கு௯௪
95தொண்ணுற்று ஐந்து ௯௫
96தொண்ணுற்று ஆறு ௯௬
97தொண்ணுற்று ஏழு ௯௭
98தொண்ணுற்று எட்டு ௯௮
99தொண்ணுற்று ஒன்பது ௯௯
100நூறு ௧௦௦

 

இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>Today Useful Information in Tamil