சிவனின் மந்திரமாவது நீறு பாடல் வரிகள்..!

manthiramavathu neeru tamil lyrics

Manthiramavathu Neeru Lyrics in Tamil

வணக்கம் ஆன்மீக நண்பர்களே..! இன்றைய பதிவில் சிவனின் மந்திரமாவது நீறு பாடலை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ள போகிறோம். அந்த பாடலை சொல்லும் போது தீராத நோய்களும் தீர்ந்து போகிவிடும் என்று ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்படுகிறது. உஷ்ணத்தால் வரக்கூடிய அம்மை, வெப்ப நோய்கள், காய்ச்சல் இது போன்ற நோய்களை எளிதில் போக்குவதற்கு சிவபெருமானை நினைத்து திருஞான சம்மந்தர் இந்த பாடலை பாடியுள்ளார்.  திருநீற்று பதிகத்தில் இடம் பெற்றுள்ள சிவனின் இந்த பாடல் வரிகளை நாம் உச்சரிக்கும் போது நம்மை அறியாமலே நோய்கள் மறைந்து விடும் என்றும் புது தன்னம்பிக்கை உண்டாகும் என்றும் ஒரு நம்பிக்கை. அப்படிப்பட்ட அந்த சிவனின் மந்திரமாவது நீறு பாடலை பற்றி விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..!

இதையும் படியுங்கள்⇒ ஓம் நம சிவாய மந்திரம் மற்றும் சிவனின் 108 போற்றி..!

மந்திரமாவது நீறு சிவன் பாடல்:

மந்திரமாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு
சுந்தரமாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு
தந்திரமாவது நீறு சமயத்தி லுள்ளது நீறு
செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திருஆல வாயான் திருநீறே!

வேதத்தி லுள்ளது நீறு வெந்துயர் தீர்ப்பது நீறு
போதந் தருவது நீறு புன்மை தவிர்ப்பது நீறு
ஓதத் தகுவது நீறு வுண்மையி லுள்ளது நீறு
சீதப் புனல்வயல் சூழ்ந்த திருஆல வாயான் திருநீறே!

Sivan Manthiram in Tamil:

முத்தி தருவது நீறு முனிவ ரணிவது நீறு
சத்திய மாவது நீறு தக்கோர் புகழ்வது நீறு
பத்தி தருவது நீறு பரவ இனியது நீறு
சித்தி தருவது நீறு திருஆல வாயான் திருநீறே!

காண இனியது நீறு கவினைத் தருவது நீறு
பேணி அணிபவர்க் கெல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீறு
மாணந் தகைவது நீறு மதியைத் தருவது நீறு
சேணந் தருவது நீறு திருஆல வாயான் திருநீறே!

சிவன் மந்திரம் வரிகள்:

பூச இனியது நீறு புண்ணிய மாவது நீறு
பேச இனியது நீறு பெருந்தவத் தோர்களுக் கெல்லாம்
ஆசை கெடுப்பது நீறு அந்தம தாவது நீறு
தேசம் புகழ்வது நீறு திருஆல வாயான் திருநீறே!

அருத்தம தாவது நீறு அவல மறுப்பது நீறு
வருத்தந் தணிப்பது நீறு வானம் அளிப்பது நீறு
பொருத்தம தாவது நீறு புண்ணியர் பூசும்வெண் ணீறு
திருத்தகு மாளிகை சூழ்ந்த திருஆல வாயான் திருநீறே!

சிவன் பாடல் வரிகள்:

எயிலது அட்டது நீறு இருமைக்கும் உள்ளது நீறு
பயிலப் படுவது நீறு பாக்கிய மாவது நீறு
துயிலைத் தடுப்பது நீறு சுத்தம தாவது நீறு
அயிலைப் பொலிதரு சூலத் தால வாயான் திருநீறே!

இராவணன் மேலது நீறு எண்ணத் தகுவது நீறு
பராவண மாவது நீறு பாவ மறுப்பது நீறு
தராவண மாவது நீறு தத்துவ மாவது நீறு
அராவணங் குந்திரு மேனி ஆல வாயான் திருநீறே!

Sivan Manthiram in Tamil:

மாலொ டயனறி யாத வண்ணமு முள்ளது நீறு
மேலுறை தேவர்கள் தங்கள் மெய்யது வெண்பொடி நீறு
ஏல உடம்பிடர் தீர்க்கும் இன்பந் தருவது நீறு
ஆலம துண்ட மிடற்றெம் மால வாயான் திருநீறே!

மந்திரமாவது நீறு:

குண்டிகைக் கையர்க ளோடு சாக்கியர் கூட்டமுங் கூட
கண்டிகைப் பிப்பது நீறு கருத இனியது நீறு
எண்டிசைப் பட்ட பொருளார் ஏத்துந் தகையது நீறு
அண்டத் தவர்பணிந் தேத்தும் ஆல வாயான் திருநீறே!

ஆற்றல் அடல்விடை யேறும் ஆலவா யான்திரு நீற்றைப்
போற்றிப் புகலி நிலாவும் பூசுரன் ஞானசம் பந்தன்
தேற்றித் தென்ன னுடலுற்ற தீப்பிணி யாயின தீரச்
சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர் தாமே!!!

இது போன்று ஆன்மிக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—>ஆன்மீக தகவல்கள்