தனிமங்களின் பெயர்கள் மற்றும் குறியீடுகள் | Thanimangalin Attavanai in Tamil

Thanimangalin Attavanai in Tamil

தனிம வரிசை அட்டவணை பெயர்கள் | Thanimangalin Attavanai

ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு “நவீன கோவில்கள்” என அழைக்கப்படும் ஆராய்ச்சிக் கூடங்கள், தொழில்நுட்ப நிலையங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், இருக்கின்றன. அதில் ஆராய்ச்சிக்கூடங்களில் கண்டுப்பிடிக்க பல வேதிப்பொருட்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். அந்த வேதிப்பொருள் பற்றி பயன்படுத்தும் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். சில நபர்கள் அதனை பற்றி தெரிந்து கொள்வதில்லை. இப்போது அதன் பெயர்களும் அதன் குறியீடுகள் பற்றியும் இந்த பதிவில் தெளிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.

தனிம வரிசை அட்டவணை: தனிமங்களின் பெயர்கள் மற்றும் குறியீடுகள்

அணு எண் பெயர்கள்  குறியீடுகள்
1 ஐதரசன்H
2 ஈலியம்He
3 லித்தியம் Li
4 பெரிலியம் Be
5 போரான் B
6கரிமம்C
7 நைட்ரசன்N
8ஆக்சிசன்O
9புளோரின் F
10 நியான் Ne
11 சோடியம் Na
12 மக்னீசியம் Mg
13 அலுமினியம்Al
14சிலிக்கான் Si
15பாசுபரசு P
16சல்பர் S
17 குளோரின் Cl
18 ஆர்கான் Ar
19 பொட்டாசியம் K
20கால்சியம் Ca
21ஸ்காண்டியம் Sc
22 டைட்டேனியம் Ti
23 வனேடியம்V
24 குரோமியம் Cr
25 மாங்கனீசு Mn
26இரும்பு Fe
27 கோபால்ட்Co
28நிக்கல்Ni
29 செப்புCu
30துத்தநாகம்Zn
31காலியம் Ga
32செருமேனியம் Ge
33 ஆர்சனிக் As
34 செலீனியம் Se
35 புரோமின் Br
36கிரிப்டான் Kr
37உருபீடியம் Rb
38ஸ்ட்ரான்சியம் Sr
39இற்றியம் Y
40 சிர்க்கோனியம்Zr
41 நையோபியம் Nb
42 மாலிப்டினம் Mo
43 டெக்னேட்டியம் Tc
44 ருத்தேனியம் Ru
45 ரோடியம் Rh
46 பல்லேடியம் Pd
47 வெள்ளி Ag
48 காட்மியம் Cd
49 இண்டியம் In
50 வெள்ளீயம் Sn
51அந்திமனி Sb
52 டெலூரியம்Te
53 அயோடின் I
54 செனான்Xe
55சீசியம் Cs
56 பேரியம் Ba
57 லாந்த்தனம் La
58சீரியம் Ce
59பிரசியோடைமியம் Pr
60 நியோடைமியம் Nd
61 புரோமித்தியம் Pm
62 சமாரியம்Sm
63 யூரோப்பியம் Eu
64கடோலினியம்Gd
65 டெர்பியம் Tb
66 டிஸ்ப்ரோசியம் Dy
67 ஹோல்மியம்Ho
68 எர்பியம் Er
69 தூலியம் Tm
70 இட்டெர்பியம் Yb
71லூட்டேடியம் Lu
72 ஹாப்வினியம் Hf
73 டாண்ட்டலம் Ta
74 டங்க்ஸ்டன் W
75ரேனியம் Re
76ஆஸ்மியம் Os
77இரிடியம் Ir
78பிளாட்டினம் Pt
79தங்கம் Au
80பாதரசம் Hg
81 தாலியம் Tl
82 ஈயம் Pb
83பிஸ்மத் Bi
84 பொலோனியம் Po
85அஸ்ட்டேட்டைன் At
86ரேடான் Rn
87 பிரான்சியம் Fr
88 ரேடியம் Ra
89 ஆக்டினியம் Ac
90 தோரியம் Th
91 புரோட்டாக்டினியம் Pa
92 யுரேனியம்U
93நெப்டூனியம் Np
94புளூட்டோனியம் Pu
95அமெரிசியம்Am
96 கியூரியம் Cm
97பெர்க்கிலியம் Bk
98கலிபோர்னியம்Cf
99 ஐன்ஸ்டினியம் Es
100 ஃவெர்மியம் Fm
101மெண்டலீவியம் Mendelevium Md
102னொபிலியம் No
103 லாரன்சியம் Lr
104 ரதர்ஃவோர்டியம் Rf
105 டூப்னியம் Db
106சீபோர்கியம் Sg
107 போஃறியம் Bh
108 ஹாஸ்சியம் Hs
109 மைட்னேரியம் Mt
110டார்ம்ஸ்டாட்டியம் Ds
111ரோண்ட்டஜெனியம் Rg
112 உனுன்பியம் Uub
113உனுன்றியம் Uut
114உனுன்குவாடியம் Uuq
115உனுன்பெண்ட்டியம் Uup
116உனுன்ஹெக்ஸியம் Uuh
117உனுன்செப்டியம் Uus
118 உனுனாக்டியம் Uuo

 

தமிழ்ப் பருவப்பெயர்கள்
பெயர்கள் சம்மந்தமான பதிவுகளை செறிந்து கொள்ள இந்த  லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>பேபி நேம் தமிழ்