தமிழ் கலைச்சொற்கள் | Kalai Sorkal in Tamil

kalaisorkal in tamil

கலைச்சொற்கள் ஆங்கிலம் தமிழ் | List of Kalai Sorkal in Tamil

Kalai Sorkal: வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய பொதுநலம்.காம் பதிவில் கலைச்சொற்கள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். பள்ளி பாடத்திலும் சரி, கல்லூரி பாடத்திலும் சரி நம் தமிழ் புத்தகத்தில் கலைச்சொற்கள் என்று ஒரு பக்கம் கொடுத்திருப்பார்கள். ஆனால் நாம் அதை பற்றி பெரிதாக படித்திருக்க மாட்டோம். ஆனால் இப்பொழுது வரும் பல Upsc, TNPSC போன்ற தேர்வுகளில் அதிகமாக இந்த சொற்கள் பற்றிய கேள்வி தான் அதிகமாக கேட்கப்படுகிறது. பொது தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைத்து தேர்வாளர்களுக்கும் இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். கலைச்சொற்கள் பற்றி கீழே விரிவாக படித்தறியலாம் வாங்க.

கலைச்சொற்கள் என்றால் என்ன?

 • கலைச்சொற்கள் என்பது ஒவ்வொரு துறைக்கும் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லாகும். சுலபமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மற்ற மொழிகளில் உள்ள சொற்களை அந்தந்த துறையில் உள்ளவர்கள் அவர்களின் துறைக்கு ஏதுவாக பயன்படுத்த உருவாக்கப்பட்டதாகும். அதற்கு கலைச்சொல் என்று பெயர்.
 • தமிழில் கலைச்சொல் என்றும் ஆங்கிலத்தில் Glossary என்றும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஒரு சொல் பல பொருள் தரும் சொற்கள்
நா பிறழ் சொற்கள்

கலைச்சொற்கள் – Kalai Sorkal Meaning in Tamil:

விஞ்ஞான கலைச்சொற்கள்
Whats App புலனம்
You Tube வலையொளி
Instagram படவரி
WeChat அளாவி
Messenger பற்றியம்
Twitter கீச்சகம்
Skype காயலை
Telegram தொலைவரி
Bluetooth ஊடலை
WiFi அருகலை

List of Kalai Sorkal in Tamil – தமிழ் கலைச்சொற்கள்:

கலைச்சொற்கள்
Hotspot பகிரலை
Broadband ஆலலை
Online இயங்கலை
Offline முடக்கலை
Thumbdrive விரலி
GPS தடங்காட்டி
CCTV மறைகாணி
OCR எழுத்துணரி
LED ஒளிர்விமுனை
3D, 2D முத்திரட்சி, இருதிரட்சி

கலைச்சொற்கள் ஆங்கிலம் தமிழ்:

விஞ்ஞான கலைச்சொற்கள்
Projector ஒளிவீச்சி
Printer அச்சுப்பொறி
Scanner வருடி
Smart Phone திறன்பேசி
SIM Card செறிவட்டை
Charger மின்னூக்கி
Digital எண்மின்
Cyber மின்வெளி
Selfie தம் படம் – சுயஉரு – சுயப்பு
Router திசைவி

கலைச்சொற்கள் in Tamil:

தமிழ் கலைச்சொற்கள்
Thumbnail சிறுபடம்
Meme போன்மி
Print Screen திரைப் பிடிப்பு
Inkjet மைவீச்சு
Laser சீரொளி
Text பனுவல்

கலைச்சொற்களின் வகைகள்:

 1. தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள்
 2. புள்ளிவிபரவியல் சொற்கள்
 3. அமைப்பியல் கலைச்சொற்கள்
 4. தாவரவியல் கலைச்சொற்கள்
 5. வேதிப் பொறியியல்
 6. வேளாண்மை
 7. மண்ணியல்
 8. வேதியியல் அருஞ்சொற்கள்
 9. கணிதத்துறைச் சொற்கள்
 10. இயற்பியத்துறைச் சொற்கள்
 11. விலங்கியத் துறைச்சொற்கள்
 12. இயல்களின் தொகுப்பு
 13. அலுவலகப் பயன்பாடுகள்
 14. கணிப்பொறி தொடர்புடைய சொற்கள்
 15. இணையம் தொடர்புடைய சொற்கள்
 16. பிணையம் தொடர்புடைய சொற்கள்
 17. தரவுத்தளம் தொடர்புடைய சொற்கள்
 18. செல்பேசி தொடர்புடைய சொற்கள்
 19. உந்துவண்டி தொடர்புடைய சொற்கள்
 20. ஒப்புமையியல் சொற்கள்
 21. பறப்பியல் தொடர்புடைய சொற்கள்
 22. மின்னியல் சொற்கள்
 23. நிதியியல் தொடர்புடைய சொற்கள்
 24. புவியியல் தொடர்புடைய சொற்கள்
 25. சட்டம் தொடர்புடைய சொற்கள்
 26. உடலியல் சொற்கள்
 27. மின்திறனியல் சொற்கள்
 28. உளவியல் சொற்கள்

Kalai Sorkal in Tamil:

தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் 
Absolute Coordinates நேர் ஒருங்கிணைப்புகள்
Absolute Disk Sectors நேர் வட்டுப் பகுதி
Absolute Link முற்றுத் தொடுப்பு
Abscissa கிடைத்தூரம்
Abacus பரற்கட்டை, மணிச்சட்டம்.
Back முந்தைய
Back Quote பின் மேற்கோள்குறி
Back Up காப்பு
Babble பிதற்று
Back Plane பின்தளம்

List of Kalai Sorkal in Tamil – தமிழ் கலைச்சொற்கள்:

புள்ளிவிபரவியல் சொற்கள்
Unit அலகு
Unstable உறுதியின்றிய,  நிலையில்லா
Variation மாறுபாடு, மாற்றம்
Variable மாறி
Unimodal ஒருமுகட்டு
Valid ஏற்கக்கூடிய
Vital Statistics பிறப்பு இறப்பு விவரங்கள்
Weighted Arithmetic Mean நிறையிட்ட கூட்டுச் சராசரி
Weighted Average, Weighted Mean நிறையிட்ட சராசரி
Wholesale Price Index மொத்த விலைக் குறியீட்டெண்

தமிழ் கலைச்சொற்கள்:

அமைப்பியல் கலைச்சொற்கள் 
Zeolite கனிம வகை
Water Gap ஆற்றிடுக்கு
Water Hemisphere நீர் அறைக்கோளம்
Water Hole குட்டை
Water Spouts நீர்த்தாரைகள்
Water Table நிலநீர் மட்டம்
Wave built Platform அலையாக்கப் பீடம்
Wave cut Bench அலை அரிப்பினாலான திட்டு
Zonal Soil மண்டல மண்
Zone Of Leaching உறிஞ்சுமண்டலம்

Science Kalai Sorkal in Tamil:

தாவரவியல் கலைச்சொற்கள்
Carnivorous புலால் உண்ணுகிற.
Carpel முசலி மூலம், சூலறை, சூலணு, சூல்வித்திலை
Catalyst கடுவினை ஆக்கி, நுகைப்பான், இயைப்பியக்கம் ஊக்கி.
Caudicle மலர்ச் செடிவகைகளில் உள்ள மகரந்தப்பையின் காம்பு.
Carbohydrate மாவுப்பொருள், கார்போ ஹைட்ரேட்டுகள்
Carbon Cycle கரிமச்சுழற்சி
Carbon Dioxide கரியமிலவாயு
Cell செல், உயிரணு
Caruncle மேல்வளர்சதை
Cauline Bundle தண்டுக்கட்டு

Kalai Sorkal in Tamil:

வேதிப் பொறியியல் 
Xenon மந்தமான எடைமிக்க வளித்தனிமம்.
Xeroadiography ஊடுகதிர் மூலமான மின்துகள் நிழற் பட முறை.
X-Rays எக்ஸ் கதிர்கள்
Worms கோட்டுவிளைவு
Woxen Number வொக்சன் எண்
Wrapping Test சுற்றற்சோதனை
Wrinkling திரைதல்
Wrought Iron மெலிந்த இரும்பு, தேனிரும்பு
X-Ray Fluroscopy X-ததிர்ப்புளோரொளிர்வுமானம்
X-Ray Gauging X-கதிர்மானம்

வேளாண்மை கலைச்சொற்கள்:

வேளாண்மை
Zoospore செடியினங்களின் புடைபெயர்ச்சி திறமுடைய சிதல்.
Zygoma கன்னத்தின் வளைவெலும்பு.
Zygote இரு பாலணு இணைவுப் பொருள்.
Yield மகசூல், வருவாய், விளைச்சல்
Yogurt கட்டித்தயிர்
Yoke நுகத்தடி, நுகத்தடு, நுகக்கால்
Zone பகுதி, மண்டலம், வட்டம், சூழல்
Zooflagellate புற இழை கொண்ட விலங்கு
Zoonplankton விலங்குக் குற்றுயிர்கள்
Zoonoses விலங்கு வழிநோய்கள்

Kalai Sorkal in Tamil – கலைச்சொற்கள் ஆங்கிலம் தமிழ்:

மண்ணியல்
Yield Of Well கிணற்றின் ஊறுதிறன்
Yield Point நெகிழ் புள்ளி
Yoke நுகம்
Zodiac பால் வீதி
Zonule சிறுமண்டலம்
Xenomorphic படிக உருவமற்ற நிலை
Youthful Stage River முதிராநிலை ஆறு
Zenith உச்சம்
Zenith Angle உச்சக்கோணம்

Science Kalai Sorkal in Tamil:

வேதியியல் அருஞ்சொற்பொருள்
Silicon Hydride சிலிக்கான் ரைட்டு
Quinone குயினோன்
Saccharin சக்கரின்
Silver Carbonate வெள்ளி காபனேற்று
Steroid தெரோயிட்டு
Tar Oil தார் எண்ணெய்
Tartaric Acid தாத்தாரிக்கமிலம்
Toluene தொலுயீன்
Triple Bond முப்பிணைப்பு
Zinc Silicate துத்தநாக சிலிக்கேட்

தமிழ் கலைச்சொற்கள் – Kalai Sorkal in Tamil:

கணிதத்துறைச் சொற்கள்
Acute Angle கூர்ங்கோணம்
Adjacent Angle அடுத்துளகோணம்
Bounded Function எல்லையுள்ளசார்பு
Closed Interval மூடியவிடை
Common Factor பொதுச்சினை
Complex Number சிக்கலெண்
Directrix செலுத்தி
Discriminant தன்மைகாட்டி
Imaginary Number கற்பனையெண்
Plane Geometry தளக்கேத்திரகணிதம்

கலைச்சொற்கள் 50:

இணையம் தொடர்புடைய சொற்கள்
E-Community மின்சமூகம்
Webcast வலைபரப்பு
Net Banking இணைய வங்கிச் சேவை
External Cloud புறநிலை அயன்மை
Internal Cloud அகநிலை அயன்மை
Web Services வலைச் சேவைகள்
Spam Mail குப்பை மடல்
Webcast வலைபரப்பு
Online Transaction நிகழ்நிலைப் பரிமாற்றம்

கலைச்சொற்கள் ஆங்கிலம் தமிழ்:

புவியியல் தொடர்புடைய சொற்கள்
Customs Duty சுங்கத் தீர்வை, ஆயத் தீர்வை
Low Tide கடல் வற்றம்
Trade Wind தடக் காற்று
Customs Declaration சுங்கச் சாற்றுரை, ஆயச் சாற்றுரை
Barrister வழக்குரைஞர்
Lithosphere பாறை அடுக்குப் பகுதி, கற்பாறைப் பகுதி
Oblate Sphere தட்டைக் கோளம்
Pavement Desert கற்செறி பாலைவெளி
Fjord நுழைகழி

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil