கணினி கலைச்சொற்கள் | Kanini Kalai Sorkal in Tamil

Kanini Kalai Sorkal in Tamil

தமிழ் கணினி கலைச்சொற்கள் | Kanini Thodarbana Kalai Sorkal

ஆயக்கலைகள் அறுபத்து நான்கு என்று கூறுவார்கள். அவற்றில் ஓவியக் கலை, நடனக் கலை, சிற்பக் கலையை மட்டுமே கலைகளாக பார்ப்பவர்கள் சிலர் உள்ளார்கள். கலைகளில் கணிதக் கலை, அறிவியல் கலை, தொழில்நுட்ப கலை என்று வகைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். கணினியில் தமிழ் எழுத்துக்கள் தோன்றியக் காலம் முதல், கணினியில் கலைச்சொற்களின் உருவாக்கமும் தோற்றம் பெறத்தொடங்கி விட்டது. அந்த வகையில் நாம் இந்த பதிவில் தமிழ் கணினி கலைச்சொற்களை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம் வாங்க..

தமிழ் கலைச்சொற்கள்

கணினி கலைச்சொற்கள்:

ஆங்கில கணினி கலைச்சொற்கள்  தமிழ் கணினி கலைச்சொற்கள் 
Access அணுக்கம்
Accuracy துல்லியம்
Action செயல்
Activate இயக்கு
Active cell இயங்கு கலன்
Active file நடப்புக் கோப்பு
Activity செயல்பாடு
Adapter card பொருத்து அட்டை
Adaptor பொருத்தி

 

Address முகவரி
Address bus முகவரி பாட்டை
Address modification முகவரி மாற்றம்
Addressing முகவரியிடல்
Administrator நிர்வாகி
Album தொகுப்பு
Algorithm language நெறிப்பாட்டு மொழி
Algorithm நெறிமுறை
Alignment சீரமைப்பு 
Allocation ஒதுக்கீடு

தமிழ் கணினி கலைச்சொற்கள்:

Alpha testing முதற்கட்ட சோதனை
Alphabet அகரவரிசை/ நெடுங்கணக்கு
Alphabetical அகர வரிசைப்படி
Alphanumeric எண்ணெழுத்து
Ambiguation கவர்படுநிலை
Amplified பெருக்கப்பட்ட
Analog representation ஒப்புமை மீள்வடிவாக்கம்
Analog ஒப்புமைஒப்புமை
Analytical Engine பகுப்பாய்வு பொறி
Animation அசைவூட்டம்

 

Anonymous அநாமதேய
Anti-virus நச்சுநிரற்கொல்லி/ நச்சுநிரல் எதிர்ப்பான்
Appearance தோற்றம்
Append பின்சேர்
Applet குறுநிரல்
Application level பயன்பாட்டு நிலை
Application programmer பயன்பாட்டு நிரலாளர்
Application programming பயன்பாட்டு நிரலாக்கம்
Application programs பயன்பாட்டு நிரல்கள்
Application service provider பயன்பாட்டுச் சேவை வழங்குனர்

 

ஒரு சொல் பல பொருள் தரும் சொற்கள்
நா பிறழ் சொற்கள்

Kanini Kalai Sorkal in Tamil:

Application software பயன்பாட்டு மென்பொருள்
Application செயலி
Architecture கட்டமைப்பு
Archive file காப்பகக் கோப்பு
Archive gateway காப்பக நுழைவாயில்
Archive காப்பகம்
Archiving காப்பகப்படுத்தல்
Area search பரப்பில் தேடல்
Arithmetic எண் கணிதம்
Array processor அணிச் செயலி

 

Array அணி
Arrow key திசை விசை/ திசை குறி
Artificial intelligence செயற்கை நுண்ணறிவு
Assembler பொறிமொழியாக்கி
Assembly Language பொறி மொழி
Audio blog ஒலிதப்பதிவு
Audio ஒலி
Auto block தானியங்கித் தடை
Auto restart தானியக்க மீள்தொடக்கம்
Automated data processing தன்னியக்கத் தரவுச் செயலாக்கம்

Kanini Thodarbana Kalai Sorkal:

Automatic தன்னியக்க
Auxiliary equipment’s துணைக்கருவிகள்
Auxiliary function துணைச்செயற்கூறு
Auxiliary memory துணை நினைவகம்
Auxiliary operation துணை செயல்பாடு
Auxiliary storage துணை தேக்கம்
Availability கிடைத்தல்
Axes அச்சுகள்
Back up காப்புநகல்/ காப்புநகலெடு
Background பின்னணி

 

Backspace பின்நகர்வு
Bar chart பட்டை வரைப்படம்
Bar code பட்டைக்குறிமுறை
Bar code scanner பட்டைக்குறிமுறை வருடி
Bar printer பட்டை அச்சுப்பொறி
Basic அடிப்படை
Batch processing தொகுதிச் செயலாக்கம்
Beta அறிமுகப் பதிப்பு
Binary Code இரும குறிமுறை
Binary device இருமக் கருவி

 

Binary digit இரும இலக்கம்
Binary number இரும எண்
Binary operation இரும செயற்பாடு
Binary system இரும கட்டகம்
Bit map display நுண் படக் காட்சி
Bit map scanning நுண் பட வருடி
Bit mapped screen நுண் பட திரை
Bit values நுண்மியின் மதிப்புகள்
Bit நுண்மி
Bitmap நுண் படம்

தமிழ் கணினி கலைச்சொற்கள்:

Bit-mapped font நுண் பட எழுத்துரு
Blank character வெற்றுரு
Blank page வெற்றுப்பக்கம்
Blanking வெறுமைப்படுத்தல்
Block தடை
Blog வலைப்பதிவு
Blog info வலைப்பதிவு தகவல்கள்
Blog tools வலைப்பதிவுக் கருவிகள்
Blogger வலைப்பதிவர்
Blogger circle வலைப்பதிவர் வட்டம்

 

Blogging வலைப்பதிதல்
Bookmark புத்தகக் குறி
Boot தொடக்கு
Border கரைகள்
Branching கிளைப்பிரிதல்
Bridge இணைவி
Broadband அகலப்பட்டை
Browser உலாவி
Browsing உலாவுதல்
Bug report வழு அறிக்கை

 

Bus பாட்டை
Cache தேக்கம்
Calculating கணக்கிடல்
Calculation கணக்கீடு
Calculator mode கணிப்பான் நிலை
Calculator கணிப்பான்
Cancel தவிர்
Capacity கொள்திறன்
Carriage return ஏந்தி மீளல்
Catalog விவரப்பட்டியல்

கணினி கலைச்சொற்கள்:

Category பக்கவகை
CD burning குறுவட்டு எரித்தல்
CD player இறுவட்டு இயக்கி
Center மையம்/நடுவம்
Central processing unit (CPU) மையச் செயலகம்
Central processor மையச் செயலி
Chain printer தொடர்ப்பதிப்பான்
Change மாற்றல்/மாற்று
Channel தடம்
Character வரியுரு

 

Character code வரியுருக் குறி
Character map வரியுரு வரைப்படம்
Character recognition வரியுரு அறிதல்
Character set வரியுருக்கணம்
Character string வரியுருச்சரம்
Chart வரைப்படம்
chat அரட்டை
Checkbox தேர்வுப்பெட்டி
Chips சில்லுகள்
Clear துடை

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil