கணினி கலைச்சொற்கள் | Kanini Kalai Sorkal in Tamil

Kanini Kalai Sorkal in Tamil

தமிழ் கணினி கலைச்சொற்கள் | Kanini Thodarbana Kalai Sorkal

ஆயக்கலைகள் அறுபத்து நான்கு என்று கூறுவார்கள். அவற்றில் ஓவியக் கலை, நடனக் கலை, சிற்பக் கலையை மட்டுமே கலைகளாக பார்ப்பவர்கள் சிலர் உள்ளார்கள். கலைகளில் கணிதக் கலை, அறிவியல் கலை, தொழில்நுட்ப கலை என்று வகைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். கணினியில் தமிழ் எழுத்துக்கள் தோன்றியக் காலம் முதல், கணினியில் கலைச்சொற்களின் உருவாக்கமும் தோற்றம் பெறத்தொடங்கி விட்டது. அந்த வகையில் நாம் இந்த பதிவில் தமிழ் கணினி கலைச்சொற்களை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம் வாங்க..

தமிழ் கலைச்சொற்கள்

கணினி கலைச்சொற்கள்:

ஆங்கில கணினி கலைச்சொற்கள் தமிழ் கணினி கலைச்சொற்கள் 
Accessஅணுக்கம்
Accuracyதுல்லியம்
Actionசெயல்
Activateஇயக்கு
Active cell இயங்கு கலன்
Active file நடப்புக் கோப்பு
Activity செயல்பாடு
Adapter card பொருத்து அட்டை
Adaptorபொருத்தி

 

Addressமுகவரி
Address bus முகவரி பாட்டை
Address modification முகவரி மாற்றம்
Addressingமுகவரியிடல்
Administratorநிர்வாகி
Albumதொகுப்பு
Algorithm language நெறிப்பாட்டு மொழி
Algorithmநெறிமுறை
Alignmentசீரமைப்பு 
Allocationஒதுக்கீடு

தமிழ் கணினி கலைச்சொற்கள்:

Alpha testing முதற்கட்ட சோதனை
Alphabetஅகரவரிசை/ நெடுங்கணக்கு
Alphabeticalஅகர வரிசைப்படி
Alphanumericஎண்ணெழுத்து
Ambiguationகவர்படுநிலை
Amplifiedபெருக்கப்பட்ட
Analog representation ஒப்புமை மீள்வடிவாக்கம்
Analogஒப்புமைஒப்புமை
Analytical Engine பகுப்பாய்வு பொறி
Animationஅசைவூட்டம்

 

Anonymousஅநாமதேய
Anti-virus நச்சுநிரற்கொல்லி/ நச்சுநிரல் எதிர்ப்பான்
Appearance தோற்றம்
Appendபின்சேர்
Appletகுறுநிரல்
Application level பயன்பாட்டு நிலை
Application programmer பயன்பாட்டு நிரலாளர்
Application programming பயன்பாட்டு நிரலாக்கம்
Application programs பயன்பாட்டு நிரல்கள்
Application service provider பயன்பாட்டுச் சேவை வழங்குனர்

 

ஒரு சொல் பல பொருள் தரும் சொற்கள்
நா பிறழ் சொற்கள்

Kanini Kalai Sorkal in Tamil:

Application software பயன்பாட்டு மென்பொருள்
Applicationசெயலி
Architectureகட்டமைப்பு
Archive file காப்பகக் கோப்பு
Archive gateway காப்பக நுழைவாயில்
Archiveகாப்பகம்
Archivingகாப்பகப்படுத்தல்
Area search பரப்பில் தேடல்
Arithmeticஎண் கணிதம்
Array processor அணிச் செயலி

 

Arrayஅணி
Arrow key திசை விசை/ திசை குறி
Artificial intelligence செயற்கை நுண்ணறிவு
Assemblerபொறிமொழியாக்கி
Assembly Language பொறி மொழி
Audio blog ஒலிதப்பதிவு
Audioஒலி
Auto block தானியங்கித் தடை
Auto restart தானியக்க மீள்தொடக்கம்
Automated data processingதன்னியக்கத் தரவுச் செயலாக்கம்

Kanini Thodarbana Kalai Sorkal:

Automaticதன்னியக்க
Auxiliary equipment’s துணைக்கருவிகள்
Auxiliary function துணைச்செயற்கூறு
Auxiliary memory துணை நினைவகம்
Auxiliary operation துணை செயல்பாடு
Auxiliary storage துணை தேக்கம்
Availabilityகிடைத்தல்
Axesஅச்சுகள்
Back up காப்புநகல்/ காப்புநகலெடு
Backgroundபின்னணி

 

Backspaceபின்நகர்வு
Bar chart பட்டை வரைப்படம்
Bar code பட்டைக்குறிமுறை
Bar code scanner பட்டைக்குறிமுறை வருடி
Bar printer பட்டை அச்சுப்பொறி
Basicஅடிப்படை
Batch processing தொகுதிச் செயலாக்கம்
Betaஅறிமுகப் பதிப்பு
Binary Code இரும குறிமுறை
Binary device இருமக் கருவி

 

Binary digitஇரும இலக்கம்
Binary number இரும எண்
Binary operation இரும செயற்பாடு
Binary system இரும கட்டகம்
Bit map display நுண் படக் காட்சி
Bit map scanning நுண் பட வருடி
Bit mapped screen நுண் பட திரை
Bit values நுண்மியின் மதிப்புகள்
Bitநுண்மி
Bitmapநுண் படம்

தமிழ் கணினி கலைச்சொற்கள்:

Bit-mapped font நுண் பட எழுத்துரு
Blank character வெற்றுரு
Blank page வெற்றுப்பக்கம்
Blankingவெறுமைப்படுத்தல்
Blockதடை
Blogவலைப்பதிவு
Blog info வலைப்பதிவு தகவல்கள்
Blog tools வலைப்பதிவுக் கருவிகள்
Bloggerவலைப்பதிவர்
Blogger circle வலைப்பதிவர் வட்டம்

 

Bloggingவலைப்பதிதல்
Bookmarkபுத்தகக் குறி
Bootதொடக்கு
Borderகரைகள்
Branchingகிளைப்பிரிதல்
Bridgeஇணைவி
Broadbandஅகலப்பட்டை
Browserஉலாவி
Browsingஉலாவுதல்
Bug report வழு அறிக்கை

 

Busபாட்டை
Cacheதேக்கம்
Calculatingகணக்கிடல்
Calculationகணக்கீடு
Calculator mode கணிப்பான் நிலை
Calculatorகணிப்பான்
Cancelதவிர்
Capacityகொள்திறன்
Carriage return ஏந்தி மீளல்
Catalogவிவரப்பட்டியல்

கணினி கலைச்சொற்கள்:

Categoryபக்கவகை
CD burning குறுவட்டு எரித்தல்
CD player இறுவட்டு இயக்கி
Centerமையம்/நடுவம்
Central processing unit (CPU) மையச் செயலகம்
Central processor மையச் செயலி
Chain printer தொடர்ப்பதிப்பான்
Changeமாற்றல்/மாற்று
Channelதடம்
Characterவரியுரு

 

Character code வரியுருக் குறி
Character map வரியுரு வரைப்படம்
Character recognition வரியுரு அறிதல்
Character set வரியுருக்கணம்
Character string வரியுருச்சரம்
Chartவரைப்படம்
chatஅரட்டை
Checkboxதேர்வுப்பெட்டி
Chipsசில்லுகள்
Clearதுடை

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>Today Useful Information in Tamil