புதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022..!

Baby names for girls

புதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022 (Baby names for girls)..!

பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் / Baby names for girls / Pen kulanthai peyargal:- குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு என்பது அனைவரது வாழ்விலும் மிகவும் முக்கியமான நிகழ்வாகும். அதேபோல் குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைப்பது என்பதும் ஒரு கலை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு, அவர்களின் நாளைய எதிர்காலத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளமாக மாறவிருப்பது இன்று பெற்றோர் சூட்டும் பெயர் தான். பெயரால் தான் மற்றவரால் நாம் அறியப்படுகிறோம். மற்றவர்களிடம் இருந்து நம்மை உருவம் வேறுபடுத்திக் காட்டினாலும் நம்முடைய பெயர் மற்றவரில் இருந்து வேறுபட்டு தனித்துவம் கொண்டு விளங்கினால், அதுவே ஒருவித நம்பிக்கையை நம் நெஞ்சங்களில் விதைக்கும்.

அந்த வகையில் இந்த பதிவில் தங்கள் செல்ல பெண் குழந்தைக்கு மார்டன் & ஸ்டைலிஷ் பெயர்களை (Baby names for girls) இங்கு நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம். அவற்றில் தங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த பெயரை தேர்வு செய்து தங்கள் பெண் குழந்தைக்கு சூட்டி மகிழுங்கள்.

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!

பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022 / Baby names for girls / Pen kulanthai peyargal

பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022 / Baby names for girls / Pen kulanthai peyargal
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்
சம்ருதிகா தர்சனா 
சுபேக்ஷா தீபிகாஷினி 
சராஷினி லக்ஷிகா 
ரிஃபாஷா நிலாஷினி 
ஆதூரிதமிழ்நிலா 
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
ராஜிகா சன்விகா
ஸ்ரீநிதி சமியா
ஸ்ரீலேகா அக்ஷா
ஹன்ஷிகாவர்ஷினி
ஹவிஷ்மதிரட்சகா
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்
அனன்யா ஜலதிஜா 
அனாலா ஜனீசா 
அனாபரா மானிகா 
தீபகலா மதுமாலதி 
தீபவதி மதுநிஷா 
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
பாகேஸ்ரிகமலாக்ஷி 
பவிஷ்யா கமலினி 
பாமினி கனகப்ரியா 
இன்பவள்ளி மதுசாரா
இந்திராக்ஷிமதுலேகா
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
ரஞ்சனாவசுதாரிணி
ரனித்தாவகேஷ்வரி
ரீஜாஸ்ராவனி
ஹன்யாயோஸ்னிதா
ஹிரண்யாயோஹிதா
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்
யாழ்மொழிஸ்ரீயாதித்யா
யஷ்வினிஸ்ரீலா
ஸன்யுக்தாசங்கமித்ரா
ஸ்திரிரத்னாசப்துனிகா
ஸ்ப்ரிஹாசலோனி
மாதரசி உத்திபா 
மாஜிதா உதிரமலர் 
மாதவஸ்ரீ உமைனா 
மதுலிகா தஹானப்ரியா
மதுபுஷ்பா தைத்யசேனா
ஆஷிர்யா சை ஃப்ரீனா
ஆஷ்ரிதா தனுஸ்கா 
பைஸஹி உக்திதா 
சபிஹா உமைரா 
சகுனா ராபிஹா
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்
சப்ரினா நாபிஹா 
சப்ரமதி நதந்திகா 
கந்தரூபா நபீஸா 
வாஹிஸ்வரி மதனரேகா 
வமக்ஷி மதுதாரா 
கலஹன்யா மதுணிகா 
கலந்திகா மதுபுஷ்பா 
காமதேனு மதுஷா 
மதீகா ரச்சனா 
மதுபாலா ரதன்யா 
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
காஹினி ஜாஹ்ந்வீ
காமிதா ஜான்யா 
காமோதீ ஜாகவி 
ஜாகரதிமாநவிகா
நாகத்வநிநாதாரஂஜநீ
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
ககனாசிந்து ஷரீஃபா
கஜகாமினி ஷஹ்லா
காஂதராஷகூரா
கார்திகாராபியா
காஷ்வீரய்ஹானா
இபாணி ஷாமினி
இதென்யா ஷிஃபாலி
ஷர்மிஸ்தாவைஷாலி 
ஷஷிஷிச்சி
ஷாஷினிஆகன்ஷா 
உமைராதீபஷிகா 
வாஜிதாதீபப்ரபா 
வஹீபாஅகல்விழி
தலஜா அகானா
தீக்ஷா அக்னிகா
கடலிறை நந்திகா
கனிகா நந்திதா
கனிமதி பவதா
சகீனாபாக்யஸ்ரீ
சஜனிஷரணி
காதம்பிணி ராகவேந்திரி 
காமக்யா உஜ்ஜயி 
கலைமலர் உகன்யா 
ரேஜி சாதனா 
ரியா சாஹரிகா 
மிரா பிரணா 
மன்ஸி ரக்ஷினி 
ரியசா ரிங்கி 
புழலினி ரிஹா 
பிரவீஸா ரிமா 
நாதாரஂஜநீ
பத்மஜா
நாகநிகாபத்மலோசநா
நாகஷ்ரீபத்மவாஸா
நகீநாராஷீ
பத்மக்ரிஹாரசிதா
தாரகை ஜான்யா 
கஹநாகாஷ்னீ 
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
கனக்ஷி உகந்திகா 
கத்ரிகாஉதினா 
ஜாக்ரதா பவினிகா 
மதநீகா நைரா 
உமிஷா நம்யா 
உர்மிகா நிலினா 
உத்சவி ஹிர்திக்ஷா 
தர்ஷனா ருன்யா 
பார்திவீ
தாகேஸ்வரி 
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்
பாவாநீதக்ஷஜா 
பத்மக்ரிஹாதக்ஷாயநீ
பத்மலோசநாவாக்தேவீ
பத்மமாலாதராவாஸஂதீ
கெமேரிநா
ஹமீதா
சாஹநாஹஜீலா
சஹேதீஇஷ்கா
தாநஸிகாலாலீத்யா
அஸீலாலாஷ்யா
மாநவிகா
ஆஹநா
மாதஂகீபைஷாலீ
மதநீகாபந்தீதா
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
ஆபிந்தாததிஜா
ஆதிஷ்ரீதைநிகா
பினாதி இர்ஷானா 
பவ்னிஷா மினோலி 
பாசிகா முஹிஷா 
பேவிஸ்கா மயூஸ்கா 
பபிதா தீவாஷினி 
பிரஜூனா ரக்க்ஷினி 
ப்ரவீஷா ருவந்தி 
பெர்னிகா ரிங்க்கி 
பிரதாக்க்ஷினி ஆஷ்விதா 
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022 / Baby names for girls / Pen kulanthai peyargal
பரின் அஃபியா
நவி வின்சி 
நிவேதிகா வான்யா 
நௌமி வஸ்னி 
வனந்தா கனிஷித்ரா 
வைஜூ குவ்ராணி 
கனிஷா அஃப்ரா
அஸ்வதி அம்னா 
அனித்ரா சயா 
அன்ஸி சுகி 
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022 / Baby names for girls / Pen kulanthai peyargal
ஆஞ்சனா விவன்யா 
தேகிஷா நர்மா 
தலிணி நீமா 
நிர்லிப்தா நிது 
நதிமா ரெஜி 
நவீன்யா ரீனா 
ரக்ஷினி சுபேக்சா 
ருதுஜா சனா 
ரேவனா வித்விக்கா 
ருத்திக்க்ஷா  வினுதா 
ரியாஸா யுவிஷா 
பெண் குழந்தை பெயர்கள் / வித்தியாசமான தமிழ் பெயர்கள்
இன்ஷாரா தினோஷா 
இஷாந்திகா ஹிதாக்க்ஷி
இன்குரலி ஓம்யவதி 
தர்மேகா எமியா 
துஷா சாக்க்ஷி 
இதன்யா ஈஷானி 
இப்ஷிகா உத்கர்ஷா 
இழையினி உதந்திகா 
லேனா கென்ஸிலின் 
ஓஜஷ்வி ஜனிஷா 
Modern Unique Tamil Baby Names
நமஸ்வி ஜான்விகா 
அத்வைதாஅக்ஷரா
ஆராத்யா அதிதி 
அக்ஷிதா பார்கவி 
பாவனாஸ்ரீதர்ஷா
தக்ஷிகா தன்ஷிகா 
சாந்தினி தன்யஸ்ரீ 
ஹன்சிகா ஹரிதா 
ஹர்சா ஹர்ஷிகா 
இஷா ஜோஷிகா 

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2022
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2022
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2022
குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2022
newபுதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2022
newஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022 மற்றும் வைக்கும் முறை
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2022..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>குழந்தை நலன்