த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023..! Girl baby names starting with T..!

Baby names for girls in tamil

வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2023..!

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t:- புதிதாக பிறந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது என்பது ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வாகும் அந்த வகையில், பெற்றோர்கள் தன் குழந்தைக்கு புதியதும் மற்றும் வித்தியாசமான பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்புவார்கள். அந்த வகையில் இந்த பதிவில் த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 list-ஐ இங்கு காண்போம். அவற்றில் தங்களுக்கு பிடித்த த வரிசை பெண் குழந்தை பெயரை (pen kulanthai peyargal) தேர்வு செய்து. தங்கள் பெண் குழந்தைக்கு பெயராக சூட்டி மகிழுங்கள்.

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2023
newபுதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2023
newஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 மற்றும் வைக்கும் முறை
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2023..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023

 

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2023..! Girl baby names starting with t in tamil..!

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2023..! pen kulanthai peyargal..!
தஷா  துஷர்கானா
தணிகைவள்ளி  தமேகியா 
தில்லைஅரசி  தெரசா 
த்ரிதரா  தமிகா 
திரயக்ஷா தாஷியா
த starting tamil names girl
தமிழ்ப்பொன்னி தரமதி 
தமிழ்முல்லை தரனிஜா 
திருக்கோவரசி தரஸா 
திஃபானி தவேஷி
தன்வீத் தப்ஷீரா
த starting tamil names girl
தண்மதி தம்தேவி 
தமிழ்த்தேனி தனிசியா 
தரா  தன்னிஷ்த்தா 
த்ரினயணி  தனுஜாஸ்ரீ 
தக்ஷ்வி  தன்விஸ்ரீ 
Tamil baby girl names starting with த
தனஸ்ரீ
தமிழ்நிலா
தனித்தமிழ் தமிழ்மதி
தனுஷா  தமிழ்விழி
தமிழ்ச்சிட்டு தினேஷ்வரி
திலகவதி திவர்ஷினி
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2023..!
தாரீஷா  தாமதேவி 
தாரிணீ  தனாஷ்வி 
தக்ஷயா  தன்மயஸ்ரீ 
தனுபிரவா  தனுக்னா 
தாஹிரா  தமிழ்மலர் 
தபினா  தஞ்சியா 
தபீஷ்  தன்ஷீலா 
தல்பஷா  தர்னிஜா 
தமிழி  தருஸ்ரீ 
தஜக்னா   த்ரிக்கையா 
தூபா  தணுபிரவா 
திக்ஷனா  த்ரிலோச்சனா 
தனிஷ்தா  த்ரிஷலா 
த்ரிஷ்னா  தமா 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
தான்யா  தாரகா
தாரா  தஹேலீ
தமீமா  தஜக்னா 
தய்யிபா தனா 
தாமிரா  தமிழரசி 
தியனா  தமிழியம்
தங்கமதி  தஹேலீ
தங்கபுஷ்பம் தக்ஷிகா
தடாகை தமயஂதி
தமிழருவி தநாஷ்வி 
தமிழழகி  தஹிய்யா
தமிழ்வாணி  துலைஹா
தனியா  துர்ஃபா
தரகேஸ்வரி  தய்யிபா
தரலா  தனா
தனிஷ்தா  தேஜோமயி 
தனுபா  தன்மயு 
தரஹா  தவமலர் 
தரனிஜா  தீரவள்ளி 
தர்லிகா  தோஷணி 
தானுசியா  தனியமித்ரா 
தமலிகா  தனிமா 
தமயந்தி  தன்னிஷ்தா 
தனயா  தனுலதா 
தனீஷா  தன்யா 
தேஷா  தேசிகா 
தனிகா  தென்றல் 
தர்ஜனி  திவிகா 
தருஷி  திரிவிக்கா 
தேகிஷா  தனஷ்வி 
தாக்ஷ்யா  தாநாஸீ
தாமதேவீ தநிரிகா
தான்வீ  தநிஷ்டா
தஜனா  தஹ்லீலா
தீஷா  தவ்ஃபீக்கா
தமஸ்விநீ தஸ்மிகா
தாமதேவீ தஸ்வினி 
Girl baby names starting with t
தாமீலாரஸீ தன்விகா 
தாமிஷ்ரா தனிஷ்டா 
தாநாஸீ தன்விஜா 
துர்ஃபா
தர்மா 
தாபிதா தாரிணி 
தவ்ஃபீக்கா தனிஸ்கா 
தரீகா  தத்விகா 
தனம்  தேஹிதா 
த varisai pen kulanthai peyargal
தஹேலீ
தாநீஷ்கா
தம்பூரா  தநிஷ்டா
தாமிஷ்ரா தனுப்ரியா 
தாநாருபீ தநுபா
தநேமீ தநுஷ்கா
தக்ஷிகா
தநீஷா
தாக்ஷ்யா தந்மயஷ்ரீ
தமஷ்ரீ தந்விதா
தமயஂதி தாபமீதா
தாநாருபீ தரலா
தக்க்ஷா  தம்ரா 
த Starting Tamil names
தலின்  தனஜ் 
தஸ்னீம்  திரிவேணி 
தவ்ஹீதா  தஹாஷ்வீணீ 
தஹானி  தாக்ஷ்யா 
தன்யா  துஷா 
திவி  திஸ்யா 
தஜனா  தனன்யா 
தமிரா  தன்வியா 
தாரா  தீக்க்ஷா 
திலக்க்ஷா  தன்வீ 
தர்மதா  தர்லா 
தனிரிகா  தேஜோமயி 
தம்ரா  தனிசா 
தன்மயா  தமிழ்யாழினி 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2023..! Girl baby names starting with t in tamil..! / pen kulanthai peyargal..!
தம்சி  தபஸ்யா 
திரினா  தர்ஜனி 
தர்னீ  திரிஷ்ணா 
திஸ்யா  தன்ஸ்விக்கா 
தமிஷா  தன்வியுகா 
திவானி  தன்வேயி 
தியா  திர்ஷா 
தனு  தபிதா 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2023..! Girl baby names starting with t in tamil..! / pen kulanthai peyargal..!
தியனா  தத்விகா 
தஜானா  தாரனா 
தமிழி  தர்பணா 
தனயா  தேஜிதா 
திஷா  தரனா 
தியஷா  திவிகா 
திவிசா  தியாகினி 
தக்க்ஷிலா  திவிஷா 
திரேயா  தஞ்சினா 
திபா  திர்த்தா 
துளசிகா  தமோக்னா 
தியஷா  திதிக்ஷா 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t in tamil
திஷா  தரங்கினி 
தனவ்யா தவீஷ்னி 
தனிக்க்ஷா  தக்சாஜினி 
தனுசியா  திபாஷிணி 
தோஷினி  தாஜஸ்ரீ 
தக்ஷா தர்ஷணா
தாமினி தயாளு
தயாளினி தனுஸ்ரீ
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t in tamil
தன்ஷிகா தனுஷ்கா
தமயந்தி தர்ஷினி
தன்மித்தா தாரா 
தமரக்ஷனா  தனுஜா 
தர்ஷ்வனா தனவி 
தாரிகா தவிஷி 
தன்சி  தனுருக்கியா 
தரிஷா  தருணிக்கா 

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2023
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023..!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2023
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2023

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்