த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..! Girl baby names starting with T..!

Baby names for girls in tamil

வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2022..!

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t:- புதிதாக பிறந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது என்பது ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வாகும் அந்த வகையில், பெற்றோர்கள் தன் குழந்தைக்கு புதியதும் மற்றும் வித்தியாசமான பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்புவார்கள். அந்த வகையில் இந்த பதிவில் த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022 list-ஐ இங்கு காண்போம். அவற்றில் தங்களுக்கு பிடித்த த வரிசை பெண் குழந்தை பெயரை (pen kulanthai peyargal) தேர்வு செய்து. தங்கள் பெண் குழந்தைக்கு பெயராக சூட்டி மகிழுங்கள்.

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2022
newபுதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2022
newஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022 மற்றும் வைக்கும் முறை
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2022..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022

 

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2022..! Girl baby names starting with t in tamil..!

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2022..! pen kulanthai peyargal..!
தஷா துஷர்கானா
தணிகைவள்ளி தமேகியா 
தில்லைஅரசி தெரசா 
த்ரிதரா தமிகா 
திரயக்ஷாதாஷியா
த starting tamil names girl
தமிழ்ப்பொன்னிதரமதி 
தமிழ்முல்லைதரனிஜா 
திருக்கோவரசிதரஸா 
திஃபானிதவேஷி
தன்வீத்தப்ஷீரா
த starting tamil names girl
தண்மதிதம்தேவி 
தமிழ்த்தேனிதனிசியா 
தரா தன்னிஷ்த்தா 
த்ரினயணி தனுஜாஸ்ரீ 
தக்ஷ்வி தன்விஸ்ரீ 
Tamil baby girl names starting with த
தனஸ்ரீ
தமிழ்நிலா
தனித்தமிழ்தமிழ்மதி
தனுஷா தமிழ்விழி
தமிழ்ச்சிட்டுதினேஷ்வரி
திலகவதிதிவர்ஷினி
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2022..!
தாரீஷா தாமதேவி 
தாரிணீ தனாஷ்வி 
தக்ஷயா தன்மயஸ்ரீ 
தனுபிரவா தனுக்னா 
தாஹிரா தமிழ்மலர் 
தபினா தஞ்சியா 
தபீஷ் தன்ஷீலா 
தல்பஷா தர்னிஜா 
தமிழி தருஸ்ரீ 
தஜக்னா  த்ரிக்கையா 
தூபா தணுபிரவா 
திக்ஷனா த்ரிலோச்சனா 
தனிஷ்தா த்ரிஷலா 
த்ரிஷ்னா தமா 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
தான்யா தாரகா
தாரா தஹேலீ
தமீமா தஜக்னா 
தய்யிபாதனா 
தாமிரா தமிழரசி 
தியனா தமிழியம்
தங்கமதி தஹேலீ
தங்கபுஷ்பம்தக்ஷிகா
தடாகைதமயஂதி
தமிழருவிதநாஷ்வி 
தமிழழகி தஹிய்யா
தமிழ்வாணி துலைஹா
தனியா துர்ஃபா
தரகேஸ்வரி தய்யிபா
தரலா தனா
தனிஷ்தா தேஜோமயி 
தனுபா தன்மயு 
தரஹா தவமலர் 
தரனிஜா தீரவள்ளி 
தர்லிகா தோஷணி 
தானுசியா தனியமித்ரா 
தமலிகா தனிமா 
தமயந்தி தன்னிஷ்தா 
தனயா தனுலதா 
தனீஷா தன்யா 
தேஷா தேசிகா 
தனிகா தென்றல் 
தர்ஜனி திவிகா 
தருஷி திரிவிக்கா 
தேகிஷா தனஷ்வி 
தாக்ஷ்யா தாநாஸீ
தாமதேவீதநிரிகா
தான்வீ தநிஷ்டா
தஜனா தஹ்லீலா
தீஷா தவ்ஃபீக்கா
தமஸ்விநீதஸ்மிகா
தாமதேவீதஸ்வினி 
Girl baby names starting with t
தாமீலாரஸீதன்விகா 
தாமிஷ்ராதனிஷ்டா 
தாநாஸீதன்விஜா 
துர்ஃபா
தர்மா 
தாபிதாதாரிணி 
தவ்ஃபீக்காதனிஸ்கா 
தரீகா தத்விகா 
தனம் தேஹிதா 
த varisai pen kulanthai peyargal
தஹேலீ
தாநீஷ்கா
தம்பூரா தநிஷ்டா
தாமிஷ்ராதனுப்ரியா 
தாநாருபீதநுபா
தநேமீதநுஷ்கா
தக்ஷிகா
தநீஷா
தாக்ஷ்யாதந்மயஷ்ரீ
தமஷ்ரீதந்விதா
தமயஂதிதாபமீதா
தாநாருபீதரலா
தக்க்ஷா தம்ரா 
த Starting Tamil names
தலின் தனஜ் 
தஸ்னீம் திரிவேணி 
தவ்ஹீதா தஹாஷ்வீணீ 
தஹானி தாக்ஷ்யா 
தன்யா துஷா 
திவி திஸ்யா 
தஜனா தனன்யா 
தமிரா தன்வியா 
தாரா தீக்க்ஷா 
திலக்க்ஷா தன்வீ 
தர்மதா தர்லா 
தனிரிகா தேஜோமயி 
தம்ரா தனிசா 
தன்மயா தமிழ்யாழினி 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2022..! Girl baby names starting with t in tamil..! / pen kulanthai peyargal..!
தம்சி தபஸ்யா 
திரினா தர்ஜனி 
தர்னீ திரிஷ்ணா 
திஸ்யா தன்ஸ்விக்கா 
தமிஷா தன்வியுகா 
திவானி தன்வேயி 
தியா திர்ஷா 
தனு தபிதா 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2022..! Girl baby names starting with t in tamil..! / pen kulanthai peyargal..!
தியனா தத்விகா 
தஜானா தாரனா 
தமிழி தர்பணா 
தனயா தேஜிதா 
திஷா தரனா 
தியஷா திவிகா 
திவிசா தியாகினி 
தக்க்ஷிலா திவிஷா 
திரேயா தஞ்சினா 
திபா திர்த்தா 
துளசிகா தமோக்னா 
தியஷா திதிக்ஷா 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t in tamil
திஷா தரங்கினி 
தனவ்யாதவீஷ்னி 
தனிக்க்ஷா தக்சாஜினி 
தனுசியா திபாஷிணி 
தோஷினி தாஜஸ்ரீ 
தக்ஷாதர்ஷணா
தாமினிதயாளு
தயாளினிதனுஸ்ரீ
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t in tamil
தன்ஷிகாதனுஷ்கா
தமயந்திதர்ஷினி
தன்மித்தாதாரா 
தமரக்ஷனா தனுஜா 
தர்ஷ்வனாதனவி 
தாரிகாதவிஷி 
தன்சி தனுருக்கியா 
தரிஷா தருணிக்கா 

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2022
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022..!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2022
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2022

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>குழந்தை நலன்